Spring til hoved indhold

PUP Modul 1 - Plejebarnet

Udgivet d. 12.1.2022

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder i samarbejde med UC SYD og VIA UC den toårige uddannelse Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilie til plejefamilier på Bornholm. Modul 1 udbydes med start i januar 2022.

På Modul 1 opnår du viden om plejebørns udvikling og trivsel. Du starter med at se på plejebarnets udsathed og sårbarhed, hvordan de kan have betydning for dit plejebarn og komme til udtryk i hverdagen. Hvad betyder det for plejebarnets udvikling at være anbragt, og hvad kan du med fordel tage højde for, når du arbejder støttende i forhold til barnets livshistorie? Mentalisering er et vigtigt begreb i moderne psykologi. Når du som plejeforælder er dygtig til at sætte dig i dit plejebarns sted, forstå plejebarnets hensigter og afstemme dig med plejebarnet, vil plejebarnet udvikle sin evne til at mentalisere.

Der arbejdes med følgende AMU-mål:

Arbejdet med børn i udsatte positioner (22,2 timer over 4 dage)

 • Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst
 • Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø
 • Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere
 • Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

De retlige rammers betydning for plejefamilien (14,8 timer over 3 dage)

På baggrund af forståelse af sammenhænge om retlige rammer og de vilkår der gør sig gældende som plejefamilie kan deltageren forholde sig til disse pligter i hverdagslivet i plejefamilien, i samspillet og inddragelsen af plejebarnet/den unge, i samarbejdet med de biologiske forældre, kommunen og andre aktører i plejefamiliens og plejebarnets/den unges liv.

Herunder kan deltageren analysere og handle i forhold til ansvar og dilemmaer der omhandler:

 • At arbejde efter handleplaner i et samarbejde med kommunen og ud fra en juridisk ramme, der sikrer at barnet/den unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.
 • Tavshedspligten, underretningspligten og hvordan disse pligter skal anvendes i forhold til plejebarnet/den unge, de biologiske forældre og kommunen.
 • De retlige rammer for fysiske magtanvendelse ud fra Lov om voksenansvar og bestemmelserne om nødret og nødværge i straffeloven. 

Anbragte børns udvikling (14,8 timer over 3 dage)

 • Deltageren kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling. Ud fra viden om barnets særlige situation og de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt har deltageren forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre og er i stand til at omsætte denne til konkret støtte, omsorg og aktivitet.
 • Deltageren har forståelse for vigtigheden af, at barnet medvirker aktivt i sin egen udvikling.
 • Deltageren har et helhedsorienteret syn på barnet og kan inddrage ressourcer i barnets netværk med henblik på at støtte kontinuiteten i barnets liv.

Arbejdet med anbragte børns livshistorie (14,8 timer over 3 dage)

 • Deltageren kan i arbejdet med anbragte børn i pædagogiske døgntilbud støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie.
 • Deltageren kan støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i sit liv. Deltageren kan vise respekt for barnets historie.
 • Deltageren kan støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Mentalisering i omsorgsarbejdet (22,2 timer over 4 dage)

Deltageren kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne. Herunder kan deltageren:

 • Anvende sin forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt.  
 • Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser. 
 • Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning. 


Prøve
Hvert fag afsluttes med en prøve, som skal bestås, for at du kan få et AMU bevis. Du vil også modtage et bevis for Modul 1, når du har bestået alle fem fag i Modul 1.

Pris
Det er gratis at deltage, hvis du er i AMU-målgruppen. Det er du, hvis du er ufaglært eller har det, der svarer til en erhvervsuddannelse.


Tilmeld dig nedenfor

Arbejdet med børn i udsatte positioner - Mandag d. 31/1, Tirsdag d. 1/2, Onsdag d. 9/2, Torsdag d. 10/2 2022

De retlige rammers betydning for plejefamilien - Mandag d. 21/2, Tirsdag d. 22/2, Onsdag d. 23/2 2022

Anbragte børns udvikling - Tirsdag d. 8/3, Onsdag d. 9/3, Mandag d. 14/3 2022

Arbejdet med anbragte børns livshistorie - Mandag d. 28/3, Tirsdag d. 29/3, Onsdag d. 6/4 2022

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde - Mandag d. 25/4, Tirsdag d. 26/4, Onsdag d. 11/5, Torsdag d. 12/5 2022

Logo Bhsund
Logo UC SYD
Logo VIA UC

Nysgerrig på hele uddannelsen? Se denne folder om den toårige PUP-uddannelse.

Folder