Spring til hoved indhold

PUP Modul 4 - Behandlingskrævende børn og unge i plejefamilien (4 AMU-kurser)

Udgivet d. 2.6.2023

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder den toårige uddannelse Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilie til plejefamilier på Bornholm. Modul 4 udbydes med start i september 2023.

På Modul 4 får deltagere viden om, hvordan man kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen hos barnet, den unge og den voksne ud fra en neuropædagogisk tankegang.

Modul 4 består af fire kurser med følgende AMU-mål:

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre (4 dage)

Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med at støtte børn og unge, som har forældre, der er psykisk syge eller misbrugende. Som en del af det arbejde kan deltageren identificere forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge og benytte kommunikationsformer, der bryder barnets og den unges isolation.

Deltageren kan formidle sine observationer til kolleger og ledelse og kan medvirke i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en forståelse af sit eget kompetenceområde og ud fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt.

Deltageren kan inddrage forældrene på en anerkendende måde i samarbejdet omkring det enkelte barn og den enkelte unge.

Afholdes d. 4/9, 5/9, 19/9 og 20/9.

Støtte ved selvskadende adfærd (4 dage)

Deltageren kan yde støtte til et barn, en ung eller en voksen, som udviser selvskadende adfærd. I det arbejde kan deltageren anvende viden om de psykologiske og sociologiske processer, som kan medvirke til og modvirke selvskadende adfærd. Desuden kan deltageren med afsæt i kommunikationsteori anvende kommunikation i det støttende arbejde. Endvidere har deltageren forståelse for nonverbal kommunikation.

Deltageren kan på en tillidsskabende og tryghedsgivende måde indgå i en åben og anerkendende dialog med barnet, den unge eller den voksne om dennes vanskeligheder, ressourcer, styrker og muligheder og behov for hjælp, således at borgeren føler sig mødt og tør tage imod hjælp. Deltageren kan endvidere indgå i længerevarende støttende samtaler med borgeren - eventuelt i samarbejde med andre parter - og således medvirke til en bedring af borgerens trivsel. Deltageren kan inddrage familien som en ressource i barnets, den unges eller den voksnes rehabilitering.

Deltageren kender eget kompetenceområde og kan afgrænse sig i forhold til de øvrige hjælpeforanstaltninger i arbejdet med barnet, den unge eller den voksne og dennes familie. Endelig kan deltageren reflektere over egen rolle og bidrage med observationer m.m. i f.eks. kollegial refleksion eller supervision.

Afholdes d. 25/9, 26/9, 3/10 og 4/10.

Børn og unge med angst (3 dage)

Deltageren kan, på baggrund af faglig viden om angst, skelne mellem patologisk angst og udviklings- /hverdagsangst, som er almindeligt forekommende hos børn og unge.

Deltageren kan handle på symptomer og kan arbejde understøttende med metoder og indsatser i et tværfagligt, inkluderende miljø om barnet eller den unge med angst. Herunder kan deltageren arbejde tæt sammen med familien, dagtilbud, skole og fritidsområdet i barnets sociale fællesskaber for at hindre isolation og udsathed.

Deltageren kan inddrage barnet eller den unge i indsatsen; herunder også i forhold til at sætte mål, der er meningsgivende og realistiske for barnet eller den unge.

Deltageren kender egen rolle og funktion i arbejdet med børn og unge med angst og kan vurdere både muligheder og begrænsninger i hverdagslivet i henhold til angstens karakter.

Afholdes d. 25/10, 26/10 og 6/11.

Sorg- og krisearbejde i omsorg- og pæd. område (7 dage)

Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud.

Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Afholdes d. 13/11, 14/11, 21/11, 22/11, 23/11, 11/12 og 12/12.

Prøve

Hvert kursus afsluttes med en prøve, som skal bestås, for at du kan få et AMU bevis. Du vil også modtage et bevis for Modul 4, når du har bestået alle fire kurser på Modul 4.

Tilmelding

Hvis du ikke kan/skal deltage i alle fire kurser på Modul 4, bedes du straks efter tilmelding oplyse os om dette. Skriv en mail til Linda.Wridt@bhsund.dk hvori du oplyser dit fulde navn og hvilket kursus, du skal frameldes.

Tilmeld dig den fulde kursuspakke her